جدید ترین مطالبمجردماندن دخترها،واقعا بدلیل کم بودن پسر است؟

آنهایی که گهگاه ریشه های ازدواج نکردن همسن های خود را جویا می شوند، بعضا به یک پاسخ می رسند: کیس مناسب پیدا نکرده ایم. این اتفاق، در گفتمان عمومی این سال ها برای دختران بیشتر مطرح می شود، به این معنا که عموما در برخی محافل گفته شده پسران کم شده اند و افزایش تعداد دختران در مقایسه با پسران باعث شده است در اصطلاح «کیس ازدواج» برای دختران کم باشد.

اما آمارهای رسمی و بررسی آنها نشان می دهد این ادعا، ادعای صحیح و درستی نیست و واقعیت را در جای دیگری باید جست. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به بررسی تفاوت های جنسیتی و وضعیت ازدواج در کشور پرداخته است، فرضیه کم بودن تعداد پسران در مقایسه با دختران و تأثیر آن بر مقوله ازدواج به کلی رد می شود.

استدلال پژوهشگر این سازمان، درباره رد کمبود پسران در مقایسه با دختران در سن ازدواج این بوده که براساس آخرین سرشماری، تعداد پسران هرگز ازدواج نکرده در گروه های سنی ۱۵ تا ۳۴ بیش از دختران است، به طوری که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۵۵۸ هزار نفر از مردان در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ازدواج نکرده اند، در حالی که این رقم برای دختران در این گروه سنی، ۵۳۳ هزار نفر است اما چیزی که باعث می شود ماجرای کمبود کیس ازدواج برای دختران در جامعه ایران را اندکی به واقعیت نزدیک کند، تبصره های فرهنگی است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است: «با توجه به اینکه در نظام عرفی ازدواج در ایران، مردان تمایل دارند با زنانی کوچک تر از خود ازدواج کنند و این میزان معمولا یک فاصله سنی ۳ تا ۵ساله است، باید بررسی شود در صورتی که مردان با زنانی کوچک تر از خود ازدواج کنند، وضعیت به چه شکلی خواهد بود. بااین حال، تفاضل مردان هر گروه سنی با زنان یک پنجه کوچک تر، نشان از کمبود مردان در سن ازدواج و فزونی زنان به ویژه در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله و ۳۴- ۳۰ساله دارد؛ امری که می تواند در صورتی که مردان اصرار به ازدواج با زنان کوچک تر از خود داشته باشند (تمایلی فرهنگی)، منجر به کاهش ازدواج در این دو گروه سنی شود. بررسی اطلاعات این گزارش، نشان می دهد وقتی تعداد مردان ازدواج نکرده را با زنان ازدواج نکرده در یک پنجه کوچک تر از خود مقایسه کنیم، به این واقعیت می رسیم که در این بین، تعداد دختران ازدواج نکرده کمتر می شود و این آمار تأییدی است بر این ادعا که پسران ایرانی با دختران کم سن تر از خود ازدواج می کنند و این اتفاق، باعث می شود در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال، کیس ازدواج برای دختران کمتر باشد.»